search
for

close

当前位置: 首页 > 产品 > MU432
MU432
MU432

家电配件:MU432

产品参数

标准工作电压: 34±0.5 V

标准工作电流: 830±50 mA

最佳工作水温: 30±5 ℃

标准成雾高度: ≤200 mm

标准成雾量: ≥800 ml/h

产品说明书: MU432 下载

MU432 1.png

MU432 2.png

MU432 3.png

Product
parameters

产品参数

 • 工作电压:

  34±0.5 V
 • 工作电流:

  830±50 mA
 • 最佳工作水温:

  30±5 ℃
 • 工作水位高度:

  35±5 mm
 • 最佳水质电导率:

  -
 • 成雾高度:

  ≤200 mm
 • 多组雾化器之间距离:

 • 温度开关切断温度:

  -
 • 温度开关复位温度:

  -
 • 缺水保护水位高度:

  -
 • 成雾量:

  ≥800 ml/h

联系电话

联系我们

  在线留言

 • *
 • *
 • *
 • *