search
for

close

当前位置: 首页 > 产品 > MU368-10
MU368-10
MU368-10

设备配件:MU368-10

产品参数

标准工作电压: 36 V

标准工作电流: 500mA

最佳工作水温: 30℃

标准成雾高度: -

标准成雾量: -

产品说明书: MU368-10 下载

MU368-10 1.png

MU368-10 2.png

MU368-10 3.png

Product
parameters

产品参数

 • 工作电压:

  35/36/37 V
 • 工作电流:

  465/500/- mA
 • 最佳工作水温:

  25/30/35 ℃
 • 工作水位高度:

  25/30/35 mm
 • 最佳水质电导率:

  -
 • 成雾高度:

  -
 • 多组雾化器之间距离:

 • 温度开关切断温度:

  -
 • 温度开关复位温度:

  -
 • 缺水保护水位高度:

  -
 • 成雾量:

  -

联系电话

联系我们

  在线留言

 • *
 • *
 • *
 • *