search
for

close

当前位置: 首页 > 产品 > MU419
MU419
MU419

家电配件:MU419

产品参数

标准工作电压: 24V

标准工作电流: 750mA

最佳工作水温: 30℃

标准成雾高度: 70mm

标准成雾量: 450ml/h

产品说明书: MU419 下载

MU419 1.png

MU419 2.png

MU419 3.png

Product
parameters

产品参数

 • 工作电压:

  24±0.5 V
 • 工作电流:

  750±30 mA
 • 最佳工作水温:

  30±5 ℃
 • 工作水位高度:

  35±20 mm
 • 最佳水质电导率:

  100-500 μS/cm
 • 成雾高度:

  ≤150 mm
 • 多组雾化器之间距离:

 • 温度开关切断温度:

  -
 • 温度开关复位温度:

  -
 • 缺水保护水位高度:

  -
 • 成雾量:

  ≧450ml/h

联系电话

联系我们

  在线留言

 • *
 • *
 • *
 • *